همه نظرات

امتیاز درج شده است

در حال معالجه

تاندون پا

امتیاز درج شده است

درحال درمان

آرتروز داشتم

دکتر صبور و با ادبی هستند

مشکل کمر داشتم و نتیجه عالی بود

امتیاز درج شده است

امتیاز درج شده است